Podmínky používání portálu Aktivní město

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Provozovatelem webového portálu Aktivní město (dále jen jako „Portál“) je obchodní společnost Up Česká republika s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČO: 62913671, DIČ: CZ62913671. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 35300 (dále jen jako „Provozovatel“). Provozovatele je ve věcech souvisejících s Aplikací možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] či telefonicky na
   +420 241 043 230.
  2. Provozovatel vydává následující podmínky používání upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a uživatelem Portálu (dále jen jako „Uživatel“).
  3. Každý Uživatel je povinen se seznámit s těmito podmínkami používání Portálu (dále jen „Podmínky“). Uživatel svou návštěvou Portálu, registrací na Portálu a jeho dalším používáním potvrzuje, že byl s Podmínkami seznámen a souhlasí s nimi. První registrace k jakémukoli Dárci nebo programu je také registrací do Portálu samotného a Uživateli je vytvořen uživatelský účet.
  4. Pokud Uživatel v právních vztazích s Provozovatelem vystupuje jako spotřebitel ve smyslu § 419 ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tj. jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, platí ujednání v čl. 11 těchto Podmínek, která mají přednost před ostatními ustanoveními těchto Podmínek. Náležitosti ve zmíněném článku neupravené se řídí ostatními ustanoveními těchto Podmínek.
 2. VYMEZENÍ POJMŮ
  1. Dárce je právnická osoba, která financuje Projekt, v rámci kterého jsou poskytovány příspěvky Příjemcům a stanovuje podmínky takového programu.
  2. Digitální obsah znamená Portál, Uživatelský účet a související plnění, pokud jsou poskytované jakožto digitální obsah ve smyslu § 2389a a násl. OZ.
  3. Poskytovatel je právnická nebo fyzická osoba (s příslušným oprávněním k poskytování vymezených služeb), v jehož provozovně/zařízení jsou poskytovány zboží/služby na základě realizovaných transakcí prostřednictvím Příspěvků.
  4. Projekt je organizovaný Dárcem a jeho cílem je podpora Příjemců formou Příspěvků dle předem stanovených podmínek.
  5. Příjemce je Žadatel o Příspěvek v rámci Projektu, který splňuje podmínky Projektu a jemuž Dárce Příspěvek poskytne. Příjemci mohou být různé cílové skupiny (občané, rodiče, děti, mládež, senioři apod.).
  6. Příspěvek představují elektronické body Aktivní město udělené v souladu s podmínkami konkrétního Projektu.
  7. Uživatelský účet znamená virtuální účet v Portálu, ke kterému má Uživatel přístup po zadání přihlašovacích údajů poskytnutých v rámci Portálu.
  8. Žadatelem je fyzická osoba, která se registrovala do Portálu a může požádá o Příspěvek v rámci Projektu poskytovaného Dárcem.
 3. OBSAH PORTÁLU A JEHO POUŽÍVÁNÍ
  1. Provozovatel prostřednictvím Portálu zajišťuje distribuci Příspěvků, poskytnutých ze strany Dárců, ve prospěch Příjemců. Příspěvky jsou určeny k úhradě části nebo celé hodnoty zboží/služeb u Poskytovatele dle podmínek Projektu.
  2. Žadatel může prostřednictvím Portálu požádat o Příspěvek v rámci Projektu. Aby byl Žadateli příspěvek udělen, musí splňovat podmínky Projektu, v rámci kterého žádá o udělení Příspěvku. Příspěvek není udělován na základě těchto Podmínek a Provozovatel negarantuje udělení Příspěvku. Pro udělení je nezbytné, aby Žadatel souhlasil a přijal Pravidla čerpání příspěvků programu, které se u jednotlivých Projektů mohou lišit.
  3. V případě registrace do Portálu Provozovatel zajišťuje pro Uživatele také službu informační platformy, kdy ho prostřednictvím Portálu nebo dalšími způsoby informuje o novinkách, akcích, dotaznících, projektech a programech svých, Dárců a dalších spolupracujících subjektů (dále jen „Novinky“). Uživateli můžou být Novinky zobrazeny v Portále a pokud s tímto udělil souhlas, také zaslány na e-mailovou adresu nebo SMS zprávou, a to do okamžiku, kdy se Uživatel odhlásí ze zasílání Novinek nebo odvolá udělený souhlas. Novinky, které mohou být složeny z textů, grafiky a ochranných známek, jsou chráněny právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a ochranných známek.
  4. Aplikace včetně jejího obsahu, textů, vizualizací, designu, technických náčrtků, grafiky, ochranných známek, všech vyobrazení i databází tvořících její obsah (dále jen „Obsah“) je chráněna právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a ochranných známek.
  5. Provozovatel prohlašuje a Uživatel používáním Portálu bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněným držitelem práv duševního vlastnictví k funkcím a vlastnímu Portálu, a především je oprávněn udělovat souhlas k jakémukoliv použití Obsahu a Novinek.
  6. Provozovatel poskytuje Uživateli nevýhradní, časově a územně neomezené právo využívat Obsah výhradně pro svou vnitřní potřebu Uživatele a k účelu užívání služeb na Portálu. Uživatel není oprávněn upravovat či jinak zasahovat do zdrojového kódu Portálu a tento, stejně jako Portál, Obsah či jednotlivé jejich dílčí části, dále šířit, prodávat či jiným způsobem dále poskytovat. Jakékoliv jiné použití Obsahu (jako celku nebo jeho jednotlivých částí) vyžaduje předchozí písemný souhlas Provozovatele s takovým použitím.
  7. Jakékoliv použití Obsahu bez souhlasu Provozovatele může mít za následek naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, vznik odpovědnosti za škodu způsobenou Provozovateli, případně uplatnění jiných práv Provozovatele vyplývajících jemu z právních předpisů.
  8. Uživatel je pro účely užívání Portálu oprávněn vytvořit pouze jeden uživatelský účet pro svou osobu.
  9. Uživatel není oprávněn při užívání Portálu:
   1. sdílet heslo ke svému uživatelskému účtu s dalšími osobami; či
   2. převést svůj účet na jinou osobu bez svolení Provozovatele.
  10. Portál nesmí užívat Uživatel:
   1. mladší 18 let;
   2. kterému byl dříve zablokován účet z důvodu porušení těchto Podmínek, či podmínek dílčích služeb poskytovaných v rámci Portálu;
   3. kterému užívání Portálu či dílčích služeb poskytovaných v rámci Portálu zakazují příslušné právní předpisy.
  11. Uživatel bere užíváním Portálu na vědomí, že Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit, doplnit nebo vymazat Obsah, či provádět aktualizace, upgrady a vylepšovat či jinak měnit Portál, a to ať už z důvodu aktualizací, z důvodu odstranění chybné či sporné informace a dalších důvodů dle čl. 11.8 Podmínek.
 4. PRAVIDLA CHOVÁNÍ UŽIVATELE
  1. Při užívání Portálu, včetně veškerých dalších služeb prostřednictvím Portálu, je Uživatel povinen:
   1. neužívat Portál způsobem, který by mohl Portál jakkoli poškodit, znemožnit jeho provoz či přetěžovat Portál, stejně jako jinak poškozovat či omezovat další Uživatele;
   2. nenahrávat či prostřednictvím Portálu nešířit a nesdílet jakýkoli, byť pouze případně škodlivý, urážlivý nebo jinak protiprávní software či jiný kód obsahující počítačový virus, spyware či malware, ani jiným způsobem nebo pod odlišným označením nenahrávat soubory nebo další programy, které mohou poškodit, sledovat nebo změnit provoz sítě či počítače v majetku Provozovatele či třetí osoby;
   3. nepokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Portálu, jeho vzhled, celistvost či dostupnost a/nebo Obsah či způsoby nahrání Obsahu, nebo jiným způsobem poškodit Portál nebo Obsah, účty dalších Uživatelů či administrátorské účty Provozovatele, hesla k přístupu, servery či síťové prvky;
   4. nepokoušet se získat neoprávněný přístup ke službám či Obsahu, k jiným uživatelským účtům a dalším počítačovým systémům, a to zejména prostřednictvím hackingu či phishingu, a dále se obecně nepokoušet získat přístup k jakémukoli Obsahu, který nebyl záměrně poskytnut Provozovatelem;
   5. neshromažďovat Obsah a další data z Portálu automatizovanými prostředky bez souhlasu Provozovatele;
   6. nepoužívat nepravdivé a zavádějící údaje při registraci do Portálu nebo při využívání dílčích služeb v rámci Portálu; a
   7. nezískávat neoprávněně jakékoli údaje o dalších Uživatelích, a to mimo jiné ani jejich e-mailové adresy, a to zejména pro účely zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
  2. Uživatel nesmí prostřednictvím Portálu nahrávat škodlivý, zavádějící, diskriminační a podvodný obsah, a dále obsah, který
   1. obsahuje vulgární výrazy, nahotu, explicitní sexuální scény nebo otevřeně sexuální materiál;
   2. přesměrovává na komerční pornografické stránky;
   3. vyhrožuje, obtěžuje nebo zastrašuje jiné osoby;
   4. podněcuje k násilí nebo nenávisti vůči osobám nebo skupinám osob na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, postižení, věku, národnosti, statusu veterána, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, kasty, statusu imigranta ani jakékoli jiné charakteristiky spojené se systematickou diskriminací nebo marginalizací;
   5. porušuje práva třetích osob.
  3. V případě porušení pravidel uvedených výše je Provozovatel oprávněn odebrat Uživatelem sdílený obsah či jakékoli jiné Uživatelem poskytnuté údaje a data, a případně také provést příslušné kroky směřující proti uživatelskému účtu. Dle uvážení Poskytovatele může být Váš uživatelský účet rovněž zablokován. V odůvodněných případech může Provozovatel nejprve vyzvat Uživatele k nápravě, nicméně to není jeho povinnost.
  4. Pro účely podpory rozvoje komunity v rámci Portálu Provozovatel vyzývá Uživatele k nahlašování nevhodného obsahu či chování jiných Uživatelů, které porušuje tyto Podmínky.
  5. Pokud se Uživatel rozhodne sdílet příspěvek, své jméno či jiné údaje, budou tyto následně veřejně dostupné. Provozovatel dále nenese odpovědnost za zajištění soukromí ani přesnosti takových údajů. Provozovatel není schopen zajistit, že takto zveřejněné údaje nebudou třetími osobami využívány v rozporu s těmito Podmínkami či Informacemi o zpracování osobních údajů.
 5. POVINNOSTI UŽIVATELE
  1. Uživatel se zavazuje, že při používání Portálu se bude řídit účinnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude jakkoliv vědomě poškozovat dobré jméno Provozovatele a ani ostatních Uživatelů Portálu.
  2. Uživatel bere na vědomí, že pokud neudělí souhlas se zasíláním Novinek, odmítne souhlas udělit nebo jej odvolá, nebudou mu služby informační platformy dle odst. 3.3 Podmínek poskytovány v celé míře.
 6. POVINNOSTI RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
  1. Rodič nebo zákonný zástupce (dále dohromady jen „Rodič“) registrací dítěte na Portále výslovně prohlašuje, že tak činí se souhlasem druhého Rodiče. Pokud není vysloven nesouhlas jednoho z rodičů, má Provozovatel za to, že souhlas druhého rodiče s provedením registrace dítěte je dán. Poučení o pravidlech rodičovské odpovědnosti ve vztahu k čerpání příspěvků a výběru aktivit pro děti je k dispozici v Pravidlech čerpání příspěvků programu v uživatelské části Portálu.
  2. V případě, že by měl být uživatelský účet dítěte převeden z jednoho Rodiče na druhého, je nezbytné doložit písemný souhlas s takovým převodem ze strany Rodiče, který původní registraci provedl. Bližší náležitosti předmětného souhlasu budou Provozovatelem poskytnuty na vyžádání.
 7. PRÁVA K OBSAHU VLOŽENÉMU UŽIVATELEM
  1. Pokud Uživatel zveřejní, nahraje či jinak sdílí obsah na Portál, udělujete tím Provozovateli nevýhradní, převoditelnou, postupitelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k takovému sdílenému obsahu, a to k momentu prvního zveřejnění či nahrání obsahu Uživatelem. Tato licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv týkajících se daného obsahu.
 8. PŘÍSTUP K PORTÁLU
  1. Portál je dostupný ze všech zemí, nicméně služby v rámci Portálu jsou poskytovány pouze pro území České republiky. Portál dále podléhá českému právnímu řádu.
  2. Servery, které Portál využívá, se nachází na území EU.
 9. ZŘIZOVÁNÍ A VEDENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
  1. Pro zpřístupnění některých částí Obsahu a Novinek může být vyžadována registrace Uživatele na Portálu. Registrační formulář je Uživatel povinen vyplnit pravdivě. Uživateli je v rámci registrace do Portálu zřízen virtuální Uživatelský účet, ke kterému má přístup po provedení registrace. Provozovatel nebo Dárce, k jehož Projektu se Uživatel registruje, je oprávněn ověřovat si správnost, pravdivost a aktuálnost vkládaných informací bez časového omezení a s tímto cílem oslovit samotného Uživatele nebo jiné subjekty.
  2. Zřízení a vedení Uživatelského účtu a poskytování souvisejícího plnění je bezplatné, včetně nákladů na dodaní plnění.
  3. Uživatelský účet je vedený na jméno Uživatele. Uživatel není oprávněn převést či postoupit Uživatelský účet na jinou osobu.
  4. Provozovatel je oprávněn kdykoli zrušit Uživateli oprávnění k používání Portálu a odvolat udělenou licenci podle těchto Podmínek, pokud Uživatel využívá Portál v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy nebo porušuje tyto Podmínky. Provozovatel může dále použít kterékoliv z těchto opatření: upozornění Uživatele, okamžité omezení používání Portálu nebo zamezení používání Portálu vůči Uživateli, a dále vyžadovat od Uživatele okamžité zničení či odstranění všech převzatých a vytištěných materiálů z Obsahu.
 10. POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
  1. Provozovatel zpřístupní Uživateli Digitální obsah v čase dle Podmínek, v té době nejnovější dostupné verzi.
  2. Provozovatel nemá povinnost poskytovat žádné aktualizace nad rámec aktualizací sjednaných v Podmínkách a aktualizací nezbytných pro fungování Digitálního obsahu bez vad.
 11. SPOTŘEBITELSKÁ UJEDNÁNÍ
  1. Pokud Uživatel v právních vztazích s Provozovatelem vystupuje jako spotřebitel ve smyslu § 419 OZ, tak se na něj v souladu s odst. 1.4 Podmínek uplatí ujednání tohoto článku.
  2. Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku Provozovatel poskytne Uživateli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy informace uvedené v § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 OZ, formou zveřejnění Podmínek a dalších požadovaných údajů na internetových stránkách Provozovatele.
  3. Je-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, návrh smlouvy bude obsahovat podstatné náležitosti smlouvy a dále informaci o tom, že smlouva je archivována prostředky výpočetní techniky a není přístupná třetím osobám. Tyto Podmínky jsou dostupné Uživateli v Portálu.
  4. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou Uživateli k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.
  5. Jelikož služby poskytované prostřednictvím Portálu a Portál samotný jsou poskytovány bezúplatně, nemá uživatel právo reklamace.
  6. Uživatel souhlasí, aby Provozovatel započal s poskytováním Digitálního obsahu před uplynutím lhůty 14 dní pro odstoupení od smlouvy, a zpřístupnil tak Uživateli Digitální obsah ihned po uzavření smlouvy, a to v té době v jeho nejnovější dostupné verzi. Vzhledem ke skutečnosti, že Digitální obsah není poskytován na hmotném nosiči, bere Uživatel na vědomí, že udělením tohoto souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření.
  7. Uživatel bere na vědomí, že aby mohl Digitální obsah fungovat bez vad, je nezbytné, aby Digitální obsah využíval prostřednictvím zařízení, které umožňuje standardní síťové připojení a splňuje další podmínky uvedené na webu Provozovatele, které se s ohledem na technický vývoj mohou v čase měnit.
  8. Provozovatel má právo provádět změny nejen Digitálního obsahu. V případě, že by se mělo jednat o změnu, která není nezbytná pro zachování Digitálního obsahu, může Provozovatel Digitální obsah změnit pouze tehdy, pokud k tomu existuje spravedlivý důvod (včetně situace, kdy je změna nezbytná pro přizpůsobení Digitálního obsahu novému technickému prostředí nebo pro jeho přizpůsobení zvýšenému počtu Uživatelů, přidání a vylepšení vlastností a funkcí, změna algoritmů, odstranění zejména závadného, nesprávného, nezákonného nebo neaktuálního obsahu, dodržování zákonných požadavků, změnu nabídek v rámci Projektů související se změnou dohody mezi Provozovatelem a Dárci nebo z jiných důležitých provozních důvodů) a pokud Uživateli nevzniknou žádné další náklady. O změně, která zhorší přístup a užívání Digitálního obsahu nikoli jen nevýznamně Provozovatel Uživatele informuje předem prostřednictvím e-mailu nebo v Portálu, jasným a srozumitelným způsobem. O změnách, které takto nezhoršují přístup a užívání Digitálního obsahu může být Uživatel informován v době provedení změny, a to i jinými způsoby dle odst. 15.1 Podmínek.
  9. Uživatel má právo smlouvu vypovědět dle odst. 15.1 Podmínek, pokud změna nikoli nezbytná pro zachování Digitálního obsahu dle odst. 11.8 Podmínek zhoršuje přístup Uživatele k Digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně. Uživatel nemá právo smlouvu vypovědět dle tohoto odstavce, pokud mu Provozovatel umožní zachovat Digitální obsah beze změny bez dodatečných nákladů a bez vad.
  10. Provozovatel neposkytuje žádné další aktualizace Digitálního obsahu než ty sjednané v těchto Podmínkách a aktualizace nezbytné pro fungování Digitálního obsahu bez vad, na jejichž dostupnost bude upozorňovat v přiměřené době.
  11. Uživatel bere na vědomí, že pokud neaktualizuje Digitální obsah podle pokynů Provozovatele, nemá práva z vad, které vznikly pouze v důsledku neprovedení aktualizace. To neplatí, pokud Uživatel nebyl upozorněn na aktualizaci nebo důsledky jejího neprovedení nebo pokud byly pokyny ze strany Provozovatele poskytnuty nedostatečně.
  12. Provozovatel po dobu trvání smlouvy odpovídá za poskytování Digitálního obsahu bez vady. Provozovatel není odpovědný za vady, které byly způsobeny špatným technickým nebo programovým vybavením nebo síťovým připojením pro přístup či užívání Digitálního obsahu, které je nezbytné pro fungování Digitálního obsahu, jelikož na tyto požadavky byl Uživatel upozorněn v odst. 11.7 Podmínek.
  13. Uživatel má právo požadovat odstranění vady pouze pokud to není nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Jelikož je Digitální obsah poskytován bezúplatně, tak ani pokud nelze uplatnit právo na odstranění vady a vada se projeví znovu i po jejím odstranění nebo vada představuje podstatné porušení smlouvy, nemá Uživatel právo požadovat přiměřenou slevu, ani vrácení peněžité částky. Uživatel od smlouvy nemůže odstoupit, pokud se jedná o nevýznamnou vadu.
  14. Pokud Uživatel odstoupí od smlouvy je Provozovatel povinen zdržet se užívání obsahu Uživatele odlišného od osobních údajů, vytvořeného Uživatele během užívání Digitálního obsahu. Provozovatel tuto povinnost nemá, pokud obsah Uživatele dle předchozí věty:
   1. je bez Digitálního obsahu nepoužitelný;
   2. vztahuje se pouze k činnostem Uživatele při užívání Digitálního obsahu;
   3. byl smíšen s jinými daty a je oddělitelný jen při vynaložení nepřiměřeného úsilí; nebo
   4. byl vytvořený společně s jinými osobami, které jej mohou nadále užívat.
  15. V případě odstoupení od smlouvy je Provozovatel dále povinen na žádost Uživatele podanou do 6 měsíců ode dne, kdy od smlouvy odstoupil, zpřístupnit Uživateli obsah odlišný od jeho osobních údajů, vytvořený Uživatelem během používání Digitálního obsahu nejedná-li se o případy dle odst. 11.14.1 až 11.14.4 Podmínek, a to bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu.
 12. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST A JEJÍ OMEZENÍ
  1. Povinnosti Provozovatele v souvislosti s Portálem se řídí výhradně těmito Podmínkami.
  2. Každý Uživatel využívá Portál a jeho Obsah na vlastní riziko a odpovědnost.
  3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zpřístupněný a zveřejněný Obsah, neodpovídá za gramatickou správnost Obsahu ani Novinek. Provozovatel dále neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací umístěných na Portálu ani informací umístěných na lokalitách propojených s tímto Portálem. Za zaslání Novinek odpovídá subjekt, jehož jménem byly Noviny zaslány i samotný odesílatel.
  4. Provozovatel neodpovídá za případnou způsobenou újmu a není povinen hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody ani ušlý zisk, které by mohly Uživatelům nebo jakýmkoliv třetím stranám vzniknout v souvislosti s používáním Portálu a jeho Obsahu, Novinek, změnou Obsahu či Portálu podle odst. 3.11 těchto Podmínek, resp. které by mohly vzniknout či vznikly na zařízení, jehož prostřednictvím se Uživatel snažil na lokality propojené s Portálem vstoupit, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
  5. Propojení na webové lokality třetí strany, které se nacházejí v Portálu, se poskytují pro větší pohodlí Uživatelů. Užitím těchto propojení Uživatel odchází z Portálu. Provozovatel neodpovídá za žádnou z těchto lokalit třetích stran ani za jejich obsah, informace, software, produkty či výsledky jejich používání.
  6. I přes snahu Provozovatele a dodavatelů Provozovatele může dojít k výpadkům připojení, a tudíž nebude zajištěno bezchybné fungovaní Portálu. V takových výjimečných situacích Provozovatel ani třetí strany nejsou povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k Portálu a/nebo nemožnosti využívání jeho Obsahu či Novinek.
 13. ZABEZPEČENÍ
  1. Za účelem zajištění bezpečnosti Portálu jsou v rámci Portálu a jeho prostřednictvím poskytovaných služeb zavedeny standardně využívané a přiměřené bezpečnostní prvky. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně revidována a upravována v souladu s aktuálními technickými požadavky.
  2. Pokud je to technicky možné, jsou veškeré přenosy dat a uložená data v rámci Portálu šifrované. Rovněž propojení vybraných externích lokalit s tímto Portálem je šifrováno prostřednictvím SSL.
 14. DALŠÍ SMLOUVNÍ PODMÍNKY, KTERÉ SE NA UŽIVATELE MOHOU VZTAHOVAT
  1. V souladu s ustanovením odst. 1.3 těchto Podmínek, tedy v případě využívání služeb poskytovaných Provozovatelem v rámci Portálu, mohou být pro Uživatele závazná individuální smluvní ujednání, pokud dojde k jejich uzavření mezi Provozovatelem a Uživatelem nebo mezi Dárcem a Uživatelem.
 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat tyto Podmínky. O veškerých takovýchto provedených změnách informuje Provozovatel Uživatele na internetových stránkách Provozovatele, e-mailem či dopisem v písemné podobě, případně jiným dohodnutým způsobem, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Ve vztahu ke změnám Podmínek je Uživatel oprávněn smlouvu vypovědět, a to smazáním uživatelského účtu, nesouhlasí-li se změnami. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami souhlasí.
  2. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1. 4. 2024.